Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu MEETING15.com, zwanego dalej „Serwisem" lub „Systemem MEETING15”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – należy przez to rozumieć MEETING15 Spółka Akcyjna, adres: ul. Płochocińska 164/7c, 03-044 Warszawa;
  2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu MEETING15.
  4. Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.
  5. Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;
  6. Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie MEETING15 , realizacji sprzedaży Biletów i innych usług za pośrednictwem Systemu MEETING15 związanych z obsługą Wydarzenia.
  7. Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu MEETING15.
  8. Bilecie – należy przez to rozumieć dokument w postaci elektronicznego potwierdzenia lub kodu QR prezentowanego na urządzeniu elektronicznym, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem wydarzenia, lub pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, lub pomiędzy organizacją, lub firmą, w imieniu której Użytkownik dokonał zakupu Biletu a Usługodawcą lub Organizatorem wydarzenia oraz potwierdzający uprawnienie do udziału w Wydarzeniu zgodne z rodzajem i zakresem zakupionego biletu.

§ 2. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI MEETING15 PRZEZ ORGANIZATORA

Organizator Wydarzenia zamawia Usługę MEETING15, aby udostępnić ją dla wszystkich Uczestników Wydarzenia. Organizator dokonuje zakupu Usługi.

 1. Skorzystanie z Usługi wymaga wyboru jednego z dwóch trybów zamówienia:
  1. zamówienia Usług za pośrednictwem formularza „Zamów usługę MEETING15” na stronie http://meeting15.com,
  2. zamówienia Usługi złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zamówienia i ewentualnym e-mailowym lub telefonicznym ustaleniu jego szczegółów z zamawiającym wystawiana jest faktura pro forma, której opłacenie uprawnia zamawiającego do otrzymania statusu Organizatora wydarzenia.
 3. W przypadku zamówienia Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej opłata za Usługę ustalana jest indywidualnie.
 4. Uczestnicy wydarzenia nie ponoszą kosztów korzystania z Systemu MEETING15, Uczestnicy ponoszą jedynie koszty zakupu Biletów na Wydarzenia, jeżeli takie zostały przewidziane na dane Wydarzenie przez Organizatora Wydarzenia.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca tworzy w Systemie MEETING15 nowe wydarzenie oraz udostępnia je Organizatorowi.
 6. Organizator wydarzenia, definiuje w Systemie MEETING15 wszystkie parametry usługi, bilety, grupy Uczestników, zależności i metody zarządzania rozmowami lub spotkaniami pomiędzy Uczestnikami, publikacją transmisji na żywo z wydarzenia i wszystkimi innymi elementami składowymi Wydarzenia. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane i konsekwencje błędnie wprowadzonych danych do Systemu MEETING15. Organizator zobowiązuje się do nie wprowadzania danych, które mogą naruszać prawo, prawa osób trzecich lub instytucji w tym prawa autorskie, lub danych i informacji, które mogą być postrzegane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub inne informacje, które mogą powodować postawienie Usługodawcy w niekorzystnym świetle w oczach opinii publicznej. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do zablokowania Wydarzenia posiadającego wcześniej wymienione dane lub informacje, do czasu usunięcia w/w danych lub informacji.
 7. Po Wydarzeniu, Usługodawca rozlicza z Organizatorem wszystkie ewentualne koszty dodatkowe związane z Wydarzeniem, takie jak wysłane sms-y i inne, których dokładne określenie nie było możliwe przed rozpoczęciem Wydarzenia. Organizator składając zamówienie na Usługę akceptuje ceny oraz warunki rozliczania kosztów dodatkowych Wydarzenia i zobowiązuje się do zapłacenia faktury VAT wystawianej po wydarzeniu przez Usługodawcę w jej pełnej wartości oraz terminie określonym na tej fakturze.

§ 3. BILETY – BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU BILETU

System MEETING15 umożliwia sprzedaż Biletów na Wydarzenia, podczas Wydarzeń lub związanych z Wydarzeniami. Uczestnicy kupują Bilety, żeby uczestniczyć w Wydarzeniu, Usługodawca udostępnia oprogramowanie umożliwiające realizację tych procesów.

 1. Użytkownik, dokonując zakupu Biletu, w imieniu własnym lub reprezentując firmę, organizację, czy instytucję, zawiera umowę z Organizatorem Wydarzenia lub Usługodawcą w przypadku Wydarzeń, dla których Usługodawca występuje w roli agenta Organizatora Wydarzenia lub sprzedawcy Biletów.
 2. Proces zakupu Biletu wygląda następująco:
  1. Użytkownik, po podjęciu decyzji o chęci zakupu biletu, jest kierowany przez Organizatora Wydarzenia z jego strony internetowej na stronę dedykowaną do sprzedaży biletów do danego wydarzenia, prowadzoną przez Usługodawcę w domenie https://meeting15.com. Na przykład strona dedykowana do sprzedaży Biletów na Wydarzenie: konferencja-xyz, będzie miała postać: https://meeting15.com/pl/buy/tickets/konferencja-xyz
  2. Użytkownik wybiera rodzaj Biletu, metodę płatności (faktura pro-forma, Blik, PayByLink, karta kredytowa), zatwierdza niniejszy Regulamin i potwierdza inne klauzule wymagane przez Usługodawcę i Organizatora Wydarzenia, wypełnia wszystkie wymagane pola formularza zakupu i dokonuje zakupu lub składa zamówienie na zakup Biletu, jeżeli Organizator Wydarzenia ustanowił w procesie zakupu dodatkowy mechanizm potwierdzania przyjęcia zamówienia.
  3. System MEETING15 przesyła do Użytkownika potwierdzenie zakupionego Biletu lub potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na Bilet a po akceptacji przez Organizatora, potwierdzenie zakupionego Biletu.
  4. Użytkownik, poprzez zakupienie Biletu zawarł umowę w imieniu własnym lub w imieniu firmy, w imieniu której dokonał zakupu Biletu, z Organizatorem wydarzenia, lub z Usługodawcą, jeżeli w danym Wydarzeniu występuje on w roli agenta Organizatora, lub sprzedającego Bilety w jego imieniu.
 3. Użytkownikowi - Kupującemu Bilety nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z art.38 pkt.12) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 4. W przypadku reklamacji związanej z realizacją Wydarzenia objętego zakupionym Biletem, zastosowanie mają zasady reklamacji opisane w § 7 niniejszego Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby pomóc Użytkownikowi w skutecznym egzekwowaniu praw przysługujących mu z tytułu zakupionego Biletu w stosunku do Organizatora Wydarzenia.
 5. Poprzez reklamację związaną z realizacją Wydarzenia objętego zakupionym Biletem należy rozumieć sytuację, w której Użytkownik, w jego opinii, nie otrzymał usługi, za którą zapłacił kupując Bilet. W takiej sytuacji przysługuje mu prawo do reklamacji zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System MEETING15 i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

 1. Organizator wydarzenia, który jest administratorem danych Uczestników wydarzenia, odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy tych danych w celu skorzystania przez nich z Usługi.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych w Serwisie oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  2. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  3. skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  4. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: office@meeting15.com.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu MEETING15 wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu MEETING15.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2020 r.