Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu MEETING15.com, zwanego dalej „Serwisem" lub „Systemem MEETING15”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – należy przez to rozumieć MEETING15 Spółka Akcyjna , adres: ul. Płochocińska 164/7c, 03-044 Warszawa;
  2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Wydarzeniu – należy przez to rozumień konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego istnieje możliwość spotkań za pośrednictwem Systemu MEETING15.
  4. Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń w celu umawiania za pośrednictwem Serwisu spotkań z Użytkownikami w ramach tych wydarzeń, otrzymywanie powiadomień w formie e-mail i sms dotyczących spotkań oraz generowanie raportów będących zbiorczą informacją o spotkaniach w ramach danego Wydarzenia oraz ich uczestnikach (elektroniczne zestawienie spotkań w formie pliku PDF, aktualne w chwili jego generowania).
  5. Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi w związku z umówieniem spotkania z innym Uczestnikiem wydarzenia;
  6. Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do tworzenia w Systemie MEETING15 Wydarzenia, dodawania Uczestników do tego wydarzenia oraz posiada wgląd w terminarz spotkań wszystkich Uczestników wydarzenia.
  7. Opiekun – przedstawiciel Usługodawcy udzielający wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu MEETING15.

§ 2. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI, TWORZENIA WYDARZEŃ ORAZ UMAWIANIA SPOTKAŃ W RAMACH WYDARZEŃ

 1. Skorzystanie z Usługi wymaga wyboru jednego z dwóch trybów zamówienia:
  1. zamówienia Usługi podstawowej za pośrednictwem formularza „Zamów usługę MEETING15” lub
  2. zamówienia Usługi dedykowanej dla konkretnego zamawiającego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zamówienia i ewentualnym e-mailowym lub telefonicznym ustaleniu jego szczegółów z zamawiającym wystawiana jest faktura pro forma, której opłacenie uprawnia zamawiającego do otrzymania statusu Organizatora wydarzenia.
 3. W przypadku zamówienia Usługi dedykowanej dla konkretnego zamawiającego opłata za Usługę ustalana jest indywidualnie.
 4. Uczestnicy wydarzenia nie ponoszą kosztów korzystania z Usługi.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca tworzy w Systemie MEETING15 nowe wydarzenie oraz udostępnia je Organizatorowi wydarzenia.
 6. Organizator wydarzenia wprowadza do Systemu MEETING15:
  1. informacje dotyczące Wydarzenia, np. termin, miejsce, program, w tym godziny i miejsce możliwych spotkań Użytkowników,
  2. dane Użytkowników uczestniczących w wydarzeniu w celu wysłania im przez System MEETING15 wiadomości e-mail zawierającej dane dostępowe do Systemu (zaproszenie na Wydarzenie).
 7. Zaproszeni i zalogowani do Systemu MEETING15 Uczestnicy wydarzenia są uprawnieni do umawiania spotkań z innymi Użytkownikami zaproszonymi na to Wydarzenie.
 8. System MEETING15 przyporządkowuje Uczestników wydarzenia do konkretnego miejsca spotkania, np. stolika.
 9. Organizator wydarzenia może pobrać z Systemu MEETING15 raport dotyczący spotkań w ramach danego Wydarzenia oraz ich uczestnikach.
 10. Uczestnik wydarzenia może pobrać z Systemu MEETING15 raport dotyczący jego spotkań tego Uczestnika.

§ 3. INNE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MEETING15

 1. System MEETING15 pozwala na komunikowanie się za jego pośrednictwem, poprzez wiadomości e-mail lub SMS, przez Organizatora wydarzenia z Użytkownikami, których dane wprowadził do Systemu.
 2. System MEETING15 pozwala Organizatorowi wydarzenia na organizację za pośrednictwem Systemu konkursu dla Uczestników wydarzenia. Szczegółowe zasady i uczestnictwa w konkursie określają odrębne regulaminy konkursów.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System MEETING15 i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Organizatora wydarzenia oraz Uczestników wydarzenia).
 2. Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  2. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  3. skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  4. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamację dotyczące Usługi Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu MEETING15 wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu MEETING15. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna wersja Regulaminu zostanie umieszczona w Serwisie wraz z jednoczesnym poinformowaniem o tym Użytkowników poprzez wiadomość e-mail.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2019 r.