Podmínky služby

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky, dále jen "Podmínky", určují pravidla pro poskytování služeb prostřednictvím webových stránek MEETING15.com, dále jen "Webové stránky" nebo "Systém MEETING15".
 2. Kdykoli se v těchto Podmínkách hovoří o:
  1. Poskytovateli Služeb – je třeba tím rozumět adresu MEETING15 Spółka Akcyjna: Płochocinska 164/7c, 03-044 Varšava;
  2. Uživateli – rozumí se fyzická osoba, která využívá služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb za podmínek uvedených v Provozním řádu.
  3. Události – je třeba chápat jako konferenci, workshop nebo jiný typ organizované akce, během níž je možné uspořádat setkání prostřednictvím systému MEETING15.
  4. Službě – rozumí se tím poskytnutí Uživateli nástroj, který umožňuje vytváření Událostí a dalších služeb které souvisejí s Událostí nebo jsou její součástí.
  5. Účastníku Události – rozumí se jím Uživatel, který využívá Službu v souvislosti s účastí na Události.
  6. Pořadateli Události – rozumí se Uživatel, který je oprávněn vytvářet Události, prodávat Vstupenky nebo další služby související s Událostí v rámci Sytému MEETING15.
  7. Vyčleněné osobě – rozumí se zástupce Poskytovatele Služeb poskytující podporu Pořadateli Události při obsluze Systému MEETING15.
  8. Vstupence – rozumí se tím dokument ve formátu elektronického potvrzení nebo QR kód zobrazený na obrazovce elektronického zařízení, který potvrzuje podepsanou dohodu mezi Uživatelem a Pořadatelem Události nebo Poskytovatelem Služeb, nebo mezi organizací či společností, která jménem Uživatele zakoupila vstupenku, a Organizátorem Události nebo Poskytovatelem Služeb, která potvrzuje rozmezí prav účasti na akci na základě rozsahu a typu vstupenky.

§ 2. ZÁSADY PRO OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB ORGANIZÁTOREM AKCE

Organizátor Události objednává Službu MEETING15, aby byla tato Služba dostupná pro všechny účastníky jeho Události. Organizátor Události za tuto Službu platí.

 1. Využití Služby vyžaduje výběr jednoho ze dvou způsobů objednání:
  1. objednávky prostřednictvím "Objednat službu MEETING15" na http://meeting15.com,
  2. objednávky prostřednictvím e-mailu.
 2. Poté, co Poskytovatel Služeb obdrží webovou a/nebo e-mailovou objednávku, a dojde k telefonickému ujednání náležitostí Události se zákazníkem, bude vystavena proforma faktura, jejíž úhrada opravňuje zákazníka k nabytí statusu Pořadatele Události.
 3. V případě objednávky prostřednictvím e-mailu je poplatek za Službu stanoven individuálně.
 4. Účastníci Události nenesou zodpovědnost za náklady na využití Služby MEETING15. Účastníci hradí náklady na Vstupenky na Událost, pokud je Pořadatel Události pro svou Událost definoval.
 5. Po obdržení objednávky vytvoří Poskytovatel Služeb v Systému MEETING15 novou Událost a zpřístupní ji Pořadateli Události.
 6. Pořadatel Události nastaví v Systému MEETING15 všechny parametry Služby, Vstupenky, skupiny Účastníků, závislosti a metody pro řízení rozhovorů či schůzek mezi Účastníky, zveřejňování živých přenosů z Události a všechny další součásti Události. Pořadatel nese plnou odpovědnost za nesprávně zadané údaje a důsledky nesprávně zadaných údajů v Systému MEETING15. Organizátor se zavazuje, že nebude zadávat údaje, které by mohly porušovat zákon, práva třetích osob nebo institucí, včetně autorských práv, údaje a informace, které by mohly být vnímány jako urážlivé, podněcující nenávist nebo jiné informace, které by mohly stavět Poskytovatele Služeb do negativního světla v očích veřejnosti. Poskytovatel Služeb si vyhrazuje právo zablokovat Událost, která obsahuje výše uvedené údaje nebo informace, dokud nebudou tyto údaje nebo informace odstraněny.
 7. Po skončení Události vypořádá Poskytovatel Služeb s Pořadatelem Události veškeré případné dodatečné náklady spojené s Událostí, jako například odeslané textové zprávy a další výdaje, jejichž přesné určení nebylo možné před zahájením Události. Podáním objednávky Služby akceptuje Pořadatel Události ceny a podmínky pro vyřízení dodatečných nákladů Události a zavazuje se uhradit fakturu s DPH vystavenou po skončení Události Poskytovatelem Služeb v její plné výši a v termínu na ní uvedeném.

§ 3. VSTUPENKY – VRACENÍ VSTUPNÉHO

Systém MEETING15 umožňuje prodej Vstupenek na Události, během Událostí nebo v souvislosti s Událostmi. Účastníci si kupují Vstupenky za účelem účasti na Události, Poskytovatel Služeb poskytuje software umožňující realizaci těchto procesů.

 1. Uživatel při nákupu Vstupenky svým jménem nebo jakožto zastupitel společnosti, organizace či instituce uzavírá smlouvu s Pořadatelem Události nebo Poskytovatelem Služeb v případě Událostí, u nichž Poskytovatel Služeb vystupuje jako zástupce Pořadatele Události nebo prodejce Vstupenek.
 2. Proces nákupu Vstupenky je následující:
  1. Uživatel je po rozhodnutí zakoupit vstupenku přesměrován Pořadatelem Události z jeho webových stránek na webové stránky určené k prodeji vstupenek na danou Událost provozované Poskytovatelem Služeb na doméně https://meeting15.com. Kupříkladu stránka určená k prodeji vstupenek na Událost: „konference-xyz“, bude mít podobu: https://meeting15.com/pl/buy/tickets/conference-xyz.
  2. Uživatel si vybere typ Vstupenky, způsob platby, schválí tyto Podmínky a potvrdí další doložky požadované Poskytovatelem Služeb a Pořadatelem Události, vyplní všechna požadovaná pole nákupního formuláře a provede nákup nebo podá objednávku na nákup Vstupenky, pokud Pořadatel Události zavedl dodatečný potvrzovací mechanismus v procesu přijímání nákupních objednávek.
  3. Systém MEETING15 zašle Uživateli potvrzení o zakoupení Vstupenky, resp. potvrzení o přijetí objednávky Vstupenky, a po přijetí Pořadatelem Události potvrzení o zakoupení Vstupenky.
  4. Uživatel zakoupením Vstupenky uzavírá svým jménem nebo jménem společnosti či organizace, kterou zastupoval při nákupu Vstupenky, smlouvu s Pořadatelem Události, případně s Poskytovatelem Služeb, pokud v dané akci vystupuje jako zástupce Pořadatele nebo prodává Vstupenky jeho jménem.
 3. Uživatel – Kupující Vstupenek není oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 38 odst. 12 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
 4. V případě stížnosti související s realizací Události, na kterou se vztahuje zakoupená Vstupenka, se uplatní pravidla pro stížnosti popsaná v § 7 těchto Podmínek. Poskytovatel služeb vyvine veškeré úsilí, aby Uživateli pomohl účinně uplatnit jeho práva vyplývající ze zakoupené Vstupenky ve vztahu k Pořadateli Události.
 5. Stížností související s realizací Události, na kterou se vztahuje zakoupená Vstupenka, se rozumí situace, kdy Uživatel dle svého názoru neobdržel službu, za kterou při koupi Vstupenky zaplatil. V takové situaci má právo si stěžovat v souladu se zásadami popsanými v § 7 těchto Podmínek.

§ 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 1. Přístup ke Službě je možný z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení, které je připojeno k internetu a disponuje internetovým prohlížečem. Je doporučeno používat nejnovější verze internetových prohlížečů: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.
 2. Podmínkou pro zahájení práce na Webové stránce je přihlášení Uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla, které obdrží od Poskytovatele Služeb, nebo jedinečné adresy URL vygenerované systémem MEETING15 a zaslané Uživateli e-mailem.

§ 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. COOKIES.

 1. Pořadatel Události, jakožto správce údajů Účastníků akce, odpovídá za zákonnost získání a poskytnutí těchto údajů Poskytovateli Služeb za účelem využívání Služby.
 2. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů na webových stránkách a používání souborů cookie jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách

§ 6. ODPOVĚDNOST

 1. Poskytovatel Služeb je povinen poskytovat Službu s náležitou péčí.
 2. Poskytovatel Služeb není odpovědný za:
  1. trvalou nebo dočasnou nemožnost poskytování Služby nebo nefunkčnost Služby;
  2. důsledky nesprávného používání poskytované Služby ze strany Uživatele;
  3. důsledky porušení Podmínek ze strany Uživatele;
  4. důsledky použití přístupových údajů ke Službě (přihlašovací jméno a heslo, adresa URL) třetími osobami, pokud tyto osoby získaly tyto údaje v důsledku jejich sdílení Uživatelem nebo nedostatečné ochrany proti neoprávněnému přístupu.

§ 7. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 1. Veškeré případné stížnosti může Uživatel podat písemně, a to doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovatele Služeb nebo na e-mailovou adresu: office@meeting15.com.
 2. Uživatel může podat stížnost do 14 dní ode dne, kdy došlo ke skutečnosti, která je důvodem stížnosti.
 3. Stížnost bude posouzena do 14 dní ode dne jejího obdržení Poskytovatelem Služeb.

§ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Podmínkou přihlášení se Uživatele do Systému MEETING15 je předchozí souhlas s Podmínkami.
 2. Poskytovatel Služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek ze závažných důvodů, zejména změny právních předpisů, zavedení nových funkcionalit, poskytování nových služeb nebo změny technických podmínek poskytování Služby. Tyto změny nabývají účinnosti okamžikem zpřístupnění nové verze Podmínek na webových stránkách MEETING15. V případě změny Podmínek bude aktuální verze Podmínek doplněna na webové stránky spolu s přímým upozorněním uživatelů prostřednictvím e-mailu.
 3. Veškeré spory související s poskytováním Služby a ustanovením Podmínek podléhají jurisdikci soudu příslušného pro Poskytovatele Služeb.
 4. Tato Pravidla vstupují v platnost dne 2. dubna 2020.