Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobné informace o tom, jak je chráněno soukromí Uživatelů webových stránek, včetně informací o zpracování osobních údajů Uživatelů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů shromážděných na Webových stránkách je společnost MEETING15 Spółka Akcyjna, ul. Płochocińska 164 / 7c, 03-044 Varšava, s výjimkou případů, kdy jsou správcem osobních údajů účastníků událostí realizovaných prostřednictvím webových stránek MEETING15 jiné subjekty, které jako organizátoři plní informační povinnost vůči účastníkům těchto akcí.

Kdy a jaké údaje shromažďujeme?

Webové stránky MEETING15 mohou shromažďovat údaje Uživatelů v různých fázích používání Webových stránek, zejména: při registraci Uživatelského účtu, při přihlášení na Webové stránky a automaticky během návštěvy Webových stránek. V závislosti na akci, které se Uživatel účastní, mohou webové stránky MEETING15 shromažďovat následující údaje Uživatelů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, heslo, pozici, organizaci, telefonní číslo, obor, číslo osvědčení nebo živnostenského či profesního listu a korespondenční adresu. Webové stránky MEETING15 mohou rovněž shromažďovat údaje Uživatelů v souvislosti s kontaktováním Správce Uživatelem elektronickými prostředky.

Za jakým účelem a na jakém základě jsou osobní údaje používány?

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek MEETING15, jakož i na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v souvislosti s kontaktem s Uživateli pro marketingové nebo jiné účely související s činností Webové stránky, např. zodpovězením otázky položené Uživatelem. Na základě osobních údajů nebudou činěna žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.

Na základě osobních údajů nebudou vůči vám činěna žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.

Je poskytnutí osobních údajů nezbytné?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro umožnění využívání služeb MEETING15 nebo pro kontaktování Správce.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s:

 1. předložením nabídky spolupráce: po dobu její platnosti a, v případě uzavření smlouvy na základě vypracované nabídky, po dobu nezbytně nutnou k prokázání řádného plnění povinností vyplývajících z této smlouvy (promlčecí nároků);
 2. realizací smlouvy (realizací služby MEETING15): po dobu nezbytně nutnou k realizaci smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k prokázání řádného plnění povinností vyplývajících z této smlouvy (promlčení nároků);
 3. kontaktem mezi Uživatelem a Správcem: po dobu nezbytně nutnou k odpovědi na zprávu Uživatele.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Přístup k vašim osobním údajům mají Pořadatelé Událostí, ke kterým máte přístup a kterých se účastníte, a příjemci, kteří nám pomáhají udržovat systém ICT používaný k provozu Webových stránek.

Jaká práva máte jako subjekty osobních údajů?

Máte právo na:

 1. přístup ke svým osobním údajům (tj. ke kontrole, které údaje Správce zpracovává, získání jejich kopie, jakož i získaní informací o tom, za jakým účelem a na jakém právním základě Správce údaje konkrétního Uživatele zpracovává, komu je předává a kdy budou vymazány);
 2. podání žádosti o opravu a doplnění osobních údajů (pokud se ukáže, že jsou nesprávné nebo neúplné);
 3. obdržení osobních údajů zpracovávaných automatizovaným způsobem v souvislosti s plněním smlouvy (tj. předání údajů ve strukturovaném, běžně používaném elektronicky čitelném formátu, např. txt, pdf, odt, doc., rtf., jpeg., xml, csv);
 4. podání žádosti o omezení zpracování údajů;
 5. podání námitky proti zpracování osobních údajů Správcem za účelem realizace oprávněného zájmu z důvodu vaší zvláštní situace;
 6. podání žádosti o odstranění svých údajů.

Výše uvedená práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu: office@meeting15.com.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů.

V zájmu zajištění integrity a důvěrnosti údajů zavedl Správce postupy, které umožňují přístup k údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k úkolům, které plní. Správce uplatňuje organizační a technická řešení k zajištění evidence operací s osobními údaji a dohledatelnosti osob, které tyto operace provádějí. Správce zajišťuje, aby subjekty, které s ním spolupracují, zaručily, že jsou uplatňována vhodná bezpečnostní opatření vždy, kdy zpracovávají osobní údaje na žádost Správce. Správce průběžně sleduje adekvátnost opatření k zabezpečení údajů uplatňovaných vůči aktuálním zjištěným hrozbám.

Soubory cookies

 1. Webové stránky automaticky shromažďují zejména IP adresu, typ prohlížeče, operační systém a informace obsažené v souborech cookies.
 2. Soubory cookies jsou údaje IT, zejména textové soubory, které se ukládají v zařízení Uživatele Webových stránek a jsou určeny k používání Webových stránek Služby. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v zařízení a jedinečné číslo.
 3. Správce je subjekt, který soubory cookies umisťuje do zařízení Uživatele webových stránek a získává k nim přístup.
 4. Soubory cookies se používají k:
  1. přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí Uživatele a optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat Uživatelovo zařízení a správně zobrazit webové stránky podle jeho individuálních potřeb;
  2. vytváření statistik, které pomáhají ilustrovat, jak Uživatelé Webové stránky používají, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
  3. udržování relace Uživatele Webové stránky (po přihlášení), díky čemuž nemusí Uživatel na každé podstránce Webové stránky znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo.
 5. Webové stránky používají následující typy souborů cookies:
  • relační a trvalé soubory cookies. Relační soubory cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají v Uživatelově zařízení až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče),
  • trvalé soubory cookies jsou uloženy na Uživatelově zařízení po dobu uvedenou v parametrech souboru cookies nebo dokud je Uživatel nesmaže,
  • trvalé soubory cookies, které umožňují využívání služeb dostupných na Webových stránkách, např. autentizační soubory cookies používané pro ty služby na Webových stránkách, které vyžadují autentizaci.
  • soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. k odhalování podvodů v ověřovací oblasti na Webových stránkách,
  • výkonnostní soubory cookies, které umožňují shromažďovat informace o používání stránek Webové stránky;
  • funkční soubory cookies, které umožňují "zapamatovat si" nastavení zvolené Uživatelem a přizpůsobit Uživatelské rozhraní, např. na základě jazyku nebo oblasti původu Uživatele, velikosti písma, vzhledu webových stránek atd.;
 6. V mnoha případech software používaný k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) umožňuje ukládání souborů cookies do Uživatelova zařízení ve výchozím nastavení. Uživatelé webových stránek mohou nastavení souborů cookies kdykoli změnit. Toho lze docílit tak, že se v nastavení webového prohlížeče zablokuje automatické zpracování souborů cookies nebo nastaví automatické upozornění o každém záznamu v zařízení Uživatele Webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 7. Správce upozorňuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na Webových stránkách a omezit jejich dostupnost.
 8. Další informace o souborech cookies naleznete v sekci "Nápověda" v nabídce prohlížeče.
 9. Webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google LLC ("Google"). Google používá soubory cookies, aby umožnil Webovým stránkám analyzovat způsob, jakým je Uživatelé používají, a poskytoval další služby související s návštěvností na Webových stránkách. Společnost Google může získané informace poskytnout třetím stranám v souvislosti povinností vyplývající ze zákona nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Uživatel může službu Google Analytics zakázat instalací bezplatného doplňku prohlížeče, který službu Google Analytics zablokuje. Doplněk je k dispozici na odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 10. Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad zveřejněním jejich nové verze na Webových stránkách.

V neupravených záležitostech se použijí ustanovení občanského zákoníku a příslušných zákonů polského práva, jakož i práva Evropské unie, zejména GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).